Privacybeleid

Bikeservice BAS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we uitleg over welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en hoe wij uw gegevens beveiligen.

Contactgegevens:

Bikeservice BAS

Croy 20

5653 LD, Eindhoven

+31 61 904 13 18

info@bikeservicebas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bikeservice BAS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Overige gegevens die wij verwerken:

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij onbedoeld zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bikeservicebas.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Bikeservice BAS verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

Geautomatiseerde besluitvorming

Bikeservice BAS neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bikeservice BAS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan door uw verzoek per post naar Bikeservice BAS te sturen of per e-mail naar info@bikeservicebas.nl.  

Indien er een wettelijk vastgelegde minimale bewaartermijn van toepassing is, kunnen uw gegevens pas na de vastgestelde termijn verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bikeservice BAS deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bikeservice BAS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bikeservice BAS gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Bikeservice BAS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Analytische cookies verwerken gegevens over het gebruik van de website altijd anoniem. Deze cookies worden gebruikt om te observeren hoe de website gebruikt wordt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Let op: Wanneer u cookies uitschakelt kunt u nog wel de website bekijken, maar het is mogelijk dat bepaalde content niet weergegeven wordt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wanneer u dit doet gaan alle voorkeursinstellingen verloren.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bikeservice BAS en heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, evenals een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar info@bikeservicebas.nl. Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar ons postadres sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bikeservice BAS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bikeservice BAS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens zijn beschermd door moderne online veiligheidssystemen. Het versturen van uw gegevens gebeurt gecodeerd via een beveiligde verbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@bikeservicebas.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Bikeservice BAS kan deze privacyverklaring wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de website, daar is altijd de meest recente versie te vinden.